post

Stadgar för Svensk Ekomarknad

§1 Ekogrund

Den ideella föreningen Svensk Ekomarknad (orgnr 823001-0921) är en organisation vilande på ekogrund, där eko, såsom samlande begrepp, står för:

- En levnadsordning som kännetecknas av ett uppbyggande, nyttovarande och fullt ansvarstagande förhållningssätt till livet, där vi har utgångspunkten och referenserna hos oss själva, och allt (individualitet, mänsklighet och helhet) inom oss.

- En positiv livsinställning sprungen ur en stark tro på livet och dess möjligheter, samt ur en helande enhetskänsla och mångfaldsglädje med allomfattande respekt.

- En kunskapsordning av naturrelaterat, ekologiskt slag där helheten, delarna och sambanden finns med, där nyfikenheten lever, och där den djupa känslan tillåts gå hand i hand med vårt medvetande och vår vilja att förstå.

- En lokalt förankrad, behovsstyrd, och med ekologin förenad ekonomi/hushållning med hög självförsörjningsgrad, baserad på samarbete, av såväl lokalt som regionalt och globalt slag, samt på skapande, tillhandahållande och tillvaratagande av överflöd.

- En lokalt förankrad social ordning där gemenskapen och samarbetet, såväl på det lokala planet som på det regionala och globala planet, präglas av grundläggande enighet, personlig (individuell) frihet och fullt personligt ansvarstagande.

§2 Syfte och inriktning

Föreningen har till syfte att främja ekoutvecklingen genom att tillhandahålla funktionella, långlivade och allmänt högkvalitativa nyttoprodukter. Samtidigt med detta arbete skall föreningen också verka för en ekoriktig utveckling såväl betr enskilda produkter som betr produktion, distribution, transporter och produktkretslopp i allmänhet. Föreningen skall dessutom ha ett intimt samarbete med Global Eco Market (id för). Sortimentet skall vara så heltäckande som möjligt. Verksamheten, som främst riktar sig till lokala Ekomarknad-organisationer, skall, som en direkt följd av den ekoordning som gäller för föreningen, givetvis bedrivas utan egoistiska försörjningsinslag, utan krasst personligt vinstsyfte, och om möjligt även utan anställd personal.

§3 Medlemskap

Till medlem antas fysisk person som sympatiserar med föreningens syfte, som aktivt stödjer föreningens verksamhet, och som är villig att, i sitt arbete i föreningen, hålla sig till den ekoordning som gäller för föreningen. Medlemsansökan lämnas till styrelsen, som fattar beslut om medlemskap. Uppsägning av medlemskap sker via skriftlig anmälan till styrelsen. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller mot den ordning som gäller för föreningen, eller som på annat sätt motverkar föreningens syften kan uteslutas via beslut av föreningsstämman.

§4 Beslutande organ och firmateckning

Föreningens beslutande organ är föreningsstämman och styrelsen, med stämman som högsta beslutande organ. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av de personer som styrelsen därför utser.

§5 Styrelsen

Styrelsen, som har sitt säte i Ronneby kommun, väljs av föreningsstämman på ett år, och skall bestå av minst tre och högst tolv ledamöter. Om antalet medlemmar i föreningen inte är fler än tolv så skall samtliga medlemmar ingå i styrelsen. Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet och för att fattade stämmobeslut verkställs. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller någon av ledamöterna så begär. För beslutsfattandet gäller koncensusmetoden, vilket innebär att samförstånd och full enighet skall gälla för samtliga beslut. Några arvoden för styrelsearbetet skall ej utgå till föreningens medlemmar.

§6 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning lämnas senast den 31 januari till föreningens revisor, som efter granskning av förvaltning och räkenskaper har att avge revisionsberättelse före februari månads slut.

§7 Föreningsstämman

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före utgången av mars månad. Extra stämma kan hållas om och när styrelsen, revisorn eller någon av föreningens medlemmar så begär. Kallelse, som skall ske via brev, utfärdas senast två veckor före stämman.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

- Genomgång av beslutsordning.
- Godkännande av kallelse till stämman.
- Fastställande av dagordning.
- Val av ordförande och sekreterare för stämman.
- Val av protokolljusterare.
- Styrelsens årsredovisning.
- Revisorns berättelse.
- Fastställande av result- och balansräkning.
- Disposition av vinst eller förlust.
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
- Val av styrelse och revisor.
- Övriga frågor.

För att stämman skall vara behörig att fatta beslut krävs att minst 2/3-delar av medlemmarna, dock lägst tre medlemmar, deltar i stämman. För beslutsfattandet vid stämman gäller koncensusmetoden, vilket innebär att samförstånd och full enighet skall gälla för samtliga beslut.

§8 Vinstdisposition

Uppkommen vinst skall, enligt beslut vid den ordinarie föreningsstämman, fonderas eller balanseras i ny räkning.

§9 Ändring av stadgar och upplösning

För ändring av stadgarna eller för upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie. Beslut rörande ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen kan emellertid tagas vid en och samma föreningsstämma ifall full enighet råder och samtliga medlemmar är närvarande vid stämman. Vid föreningens upplösning skall eventuellt överblivna medel överlåtas till liknande ideell förening enligt beslut vid föreningsstämman.