post

Föreningens ekogrund

En enande, helande och frigörande levnadsgrund

För att en organisation och en verksamhet, precis som allt annat här i livet, skall kunna fungera behövs en väl fungerande grund. Som framgår av paragraf 1 i föreningens stadgar har Svensk Ekomarknad valt att låta verksamheten vila på en grundläggande ordning benämnd ekogrund, där eko, såsom samlande begrepp, står för:

1. En levnadsordning som kännetecknas av ett uppbyggande, nyttovarande och fullt ansvarstagande förhållningssätt till livet, där vi har utgångspunkten och referenserna hos oss själva, och allt (individualitet, mänsklighet och helhet) inom oss.

2. En positiv livsinställning sprungen ur en stark tro på livet och dess möjligheter, samt ur en helande enhetskänsla och mångfaldsglädje med allomfattande respekt.

3. En kunskapsordning av naturrelaterat, ekologiskt slag där helheten, delarna och sambanden finns med, där nyfikenheten lever, och där den djupa känslan tillåts gå hand i hand med vårt medvetande och vår vilja att förstå.

4. En lokalt förankrad, behovsstyrd, och med ekologin förenad ekonomi/hushållning med hög självförsörjningsgrad, baserad på samarbete, av såväl lokalt som regionalt och globalt slag, samt på skapande, tillhandahållande och tillvaratagande av överflöd.

5. En lokalt förankrad social ordning där gemenskapen och samarbetet, såväl på det lokala planet som på det regionala och globala planet, präglas av grundläggande enighet, personlig (individuell) frihet, och fullt personligt ansvarstagande.

Nedan tar vi oss en närmare titt på de fem delarna i denna ekogrund. Det kanske inte förklarar allt, eller ger svar på alla frågor, men förhoppningsvis blir det hela ändå något tydligare. Hör gärna av dig via kommentarer nedan, eller via någon av kontaktvägarna på vår Kontakt-sida, med ev funderingar, synpunkter och frågor.

1. Uppbyggande levnadsordning

En levnadsordning som kännetecknas av ett uppbyggande, nyttovarande och fullt ansvarstagande förhållningssätt till livet, där vi har utgångspunkten och referenserna hos oss själva, och allt (individualitet, mänsklighet och helhet) inom oss.

Att ha ett uppbyggande förhållningssätt till livet innebär att vi alltid har fokus på uppbyggande handlingar, och öht inte intresserar oss för det som är nedbrytande. För vi måste inte bryta ned, krossa och protestera för att kunna bygga upp något nytt och bättre. Att göra det ställer bara till en massa elände, och tar dessutom mycket energi ifrån oss. Det är inte bara fel, utan också helt onödigt, att ägna sig åt det som är nedbrytande. Det som är dåligt självdör, och försvinner mer eller mindre av sig självt, när det kommer något bättre. Att ägna sig åt uppbyggande handlingar innebär också t ex att man inte sprider död omkring sig utan värnar om livet här på jorden, att man hellre stärker hälsan och livskraften än att bekämpa sjukdomar, och att man helar i stället för att söndra. Att vara uppbyggande är en av förutsättningarna för liv.

Att ha ett nyttovarande förhållningssätt till livet innebär att det vi gör och skapar skall kunna vara till nytta ur ett individuellt, mänskligt eller helhetligt perspektiv. Nyttovarandet skall inte vara riktat till andra individer, utan ha sin utgångspunkt hos oss själva och våra behov som individ, människa och helhetsvarelse. Detta utesluter givetvis inte att även andra kan få del av detta nyttovarande, om de så önskar, och så är möjligt.

Att ha ett fullt ansvarstagande förhållningssätt till livet innebär att vi så långt vi förmår alltid tar fullt ansvar för livet såsom individ, människa och helhetsvarelse. Dvs vi tar ansvar för den individ som bara vi är, för den mänsklighet vi har inom oss, för de grupper och den gemenskap vi är en del av, för det samhälle vi lever i, och för den värld och det kosmos vi befinner oss i. Ansvarstagandet är en viktig del i vårt varande, inte minst om vi vill vara fria. Med fullt, ekoordnat ansvarstagande kan vi uppnå full frihet. Utan ansvarstagande har vi däremot bett om att bli styrda. Men, är det inte tungt och svårt att ta ansvar? Nej, inte i ekoordningen. Där är ansvar något naturligt, och något som bara gör livet lättare. En anledning till denna lättnad är att det vid fullt ansvarstagande inte behövs något maktutövande. Det behövs inte heller någon pyramidlikande hierarki där ansvaret ofta bara går upp i rök. I ekoordningen existerar varken maktutövande eller hierarki.

Vad som menas med “att ha utgångspunkten och referenserna hos oss själva och allt inom oss” har väl delvis redan tydliggjorts ovan, men det kanske behöver förtydligas ytterligare. Vad det handlar om är att utgå ifrån oss själva, och det vi själva känner och förstår, och att inte bara låta oss styras av det som händer omkring oss. Det handlar också om att främst rikta våra tankar och handlingar till oss själva såsom individ, människa och helhetsvarelse. Vi har fått lära oss att man är en bra människa om man är osjälvisk och hjälper andra. Visst, det är inget fel att hjälpa andra, men om vi gör det utan att först ta ansvar för vår eget individuella varande, och utan att bry oss om vad vår egen mänsklighet och vårt eget helhetsvarande säger, då har vi missat något mycket viktigt. Det är alltså inte det vi har omkring oss som vi i första hand skall vända oss till, utan till den mänsklighet, den samvaro och det helhetsvarande vi har inom oss.

2. Positiv livsinställning

En positiv livsinställning sprungen ur en stark tro på livet och dess möjligheter, samt ur en helande enhetskänsla och mångfaldsglädje med allomfattande respekt.

När vi nu ändå befinner oss här på jorden så kan det väl vara ett klokt och bra val att försöka göra något bra av denna vistelse, och ta vara på möjligheterna. Visst är livet märkligt, och visst är det väldigt lite vi förstår. Vi fattar ju inte ens hur vi och livet öht kan finnas. Men, som sagt, nu är vi ju här, så då får vi väl göra det bästa av det hela, och förstå vad vi kan förstå. Något mycket viktigt, som vi kan göra, är att se till att vi har enhet i vårt varande. En enhet som förenar oss med allt och alla. Vi hoppas att ekogrunden kan fungera som denna enande faktor. Men, lika viktigt är att vi fullt ut kan glädjas åt och respektera den mångfald som finns omkring oss, samt glädjas åt och ta ansvar för den mångfald vi själva representerar, dvs vårt eget unika, individuella jag.

Enheten, det förenande, och mångfalden, det åtskiljande, är som två poler, som behöver varann för att fungera. Enheten bör vara så enkel som möjligt och mångfalden så komplex som möjligt, och tillsammans skall de förhoppningsvis bli till, och utgöra, en fungerande helhet. Ju större spänningen är mellan dessa poler, desto större är förutsättningarna för en fungerande helhet. När enheten nått tillräcklig enkelhet, mångfalden tillräcklig komplexitet, spänningen tillräcklig styrka, och allt strålat samman i harmoni, då kommer vi att få uppleva en ny dimension av tillvaron. En dimension som vi inte kan förutse, och inte har en aning om innan den finns där. Men, om vi har gjort något bra, blir den med stor sannolikhet en positiv överraskning.

En mångfald utan enhet, så som vi har i det mänskliga levernet idag, leder till kaos. Det har vi nog alla kunnat erfara. Men tyvärr, istället för att införa enhet i vårt varande, så försöker vi kontrollera mångfalden. Mångfalden behöver emellertid vara fri, så det gör bara problemen ännu större. Det är dags att vi kommer till rätta med dessa missförhållanden. Det tycker i alla fall vi hos Svensk Ekomarknad. Vad tycker du?

3. Naturrelaterad kunskapsordning

En kunskapsordning av naturrelaterat, ekologiskt slag där helheten, delarna och sambanden finns med, där nyfikenheten lever, och där den djupa känslan tillåts gå hand i hand med vårt medvetande och vår vilja att förstå.

Den vetenskapliga kunskapsordning, som idag är den dominerande kunskapsordningen i vårt västerländska samhälle, är, hur intressant den än kan vara, tyvärr inte tillräcklig. Den saknar helhetsperspektiv, och är på tok för detaljinriktad. Så kan vi inte ha det om vi vill att det skall fungera för oss och för den planet vi befinner oss på. Nej, vi behöver en kunskapsordning som är i harmoni med oss själva och med den verklighet vi befinner oss i, och som ser till såväl helheten som delarna och sambanden. Det är dags att ta av oss skygglapparna, öppna vår ögon och sinnen, och nyfiket ta oss an livet och verkligheten.

4. Lokalt förankrad ekonomi

En lokalt förankrad, behovsstyrd, och med ekologin förenad ekonomi/hushållning med hög självförsörjningsgrad, baserad på samarbete, av såväl lokalt som regionalt och globalt slag, samt på skapande, tillhandahållande och tillvaratagande av överflöd.

Visst är ekonomin viktig, men inte så till den (o)milda grad som pengajakten har drivit, och driver, den till. Med vår pengafixering, parad med allmän ansvarslöshet och hierarki, styr och fördärvar vi allt som kommer i vår väg. Detta är inte välstånd. Det är vansinne. Vi behöver ersätta denna urflippade kapital- och ägarordning med något som fungerar, och det innan vansinnet fullständigt kokar över.

Det enda som behövs för att vi skall kunna gå över till en fungerande, lokalt förankrad, behovsstyrd, och med ekologin förenad ekonomi/hushållning är att vi väljer att ta fullt ansvar såsom individ, människa och helhetsvarelse, och gör det på ett sätt som förenar oss med varandra och med planeten, t ex på det sätt som beskrivs här, och delvis på webbsajten i övrigt.

Om vi fullt ut följer ekoordningen, inkl delen om “skapande, tillhandahållande och tillvaratagande av överflöd” ovan, då har vi inte bara lämnat vansinnet bakom oss, utan också hittat till en ordning där det inte längre finns något behov av sådant som ägande, skulder, konkurrens och pengar. Omöjligt, kanske du tänker? I så fall bör du tänka om. Med ekoordning, där fullt ansvarstagande är en integrerad del, är det nämligen fullt möjligt för var och en att bara göra och skapa precis det han/hon själv vill och behöver, och sedan fritt tillhandahålla uppkommet överflödet för andra att ta del av för att täcka sina behov.

5. Lokalt förankrad social ordning

En lokalt förankrad social ordning där gemenskapen och samarbetet, såväl på det lokala planet som på det regionala och globala planet, präglas av grundläggande enighet, personlig (individuell) frihet, och fullt personligt ansvarstagande.

Det samhälle vi lever i är en följd av våra samlade val. På så sätt kan man säga att det är rättvist, och att vi får vad vi förtjänar. Om vi t ex väljer att leva ansvarslöst så väljer vi samtidigt att någon annan skall styra över oss, och vi får en hierarki, där ansvaret tyvärr ofta bara går upp i rök. Om vi väljer att bara se till oss själva, och sätter oss över andra, så väljer vi samtidigt att vara i konflikt med omgivningen. Detta kanske inte är vad vi önskar, men det är de naturliga följderna av våra val.

Det är alltså våra egna val som bestämmer hur vi har det i samhället. Vi bestämmer själva om vi skall ha ett samhälle fullt av konflikter, krig och elände, eller om vi skall ha ett samhälle där vi kan leva i fred, frihet och harmoni. Om det är fred, frihet och harmoni du eftersträvar så kan dessa 5 punkter mycket väl visa vägen dit.

Att fullt ut förverkliga ovanstående ekogrund hos oss själva är naturligtvis inget vi gör i ett enda snäpp, utan det är en process som får ta den tid den tar. Vad vi kan göra är att ha som strävan att förverkliga denna ekoordning inom oss, i en takt och omfattning som stämmer med vår förmåga. Om vi ser till att göra vad vi förmår i denna strävan då har vi gjort något stort. Då har vi nått en ny dimension i vårt varande, med nya möjligheter.

Och återigen, vi vill gärna veta vad du tycker om denna grundläggande ordning, och vi svarar gärna på dina frågor. Så välkommen med kommentarer, synpunkter och frågor via någon av kontaktvägarna på vår kontakt-sida.